Friday, November 30, 2012

Poland: Sopot

Railway station in Sopot (Poland)
The photo taken by Mindaugas Bernatonis.

Saturday, November 24, 2012

Thursday, November 22, 2012

Thursday, November 15, 2012