Thursday, August 14, 2014

Lithuania: Anyksciai (Anykščiai)

Railway station in Anykščiai (narrow railway, Lithuania)
The photo taken by Mindaugas Bernatonis.

No comments: